Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
WIN_ID numeric
WIN_NAME text
WIN_LOCATION text
WIN_CHIEF_F_NAME text
WIN_CHIEF_L_NAME text
NUM_DRIVER numeric
REMARK text
DCODE numeric
SCODE numeric
lat text
lng numeric

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
สร้างในระบบเมื่อ 10 ธันวาคม 2566