ชุดข้อมูลสำหรับการอบรม Data.bangkok.go.th (ใช้สำหรับการอบรมเท่านั้น)

ชุดข้อมูลสำหรับการอบรม Data.bangkok.go.th (ใช้สำหรับการอบรมเท่านั้น)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ เนคเทค
* อีเมลสำหรับติดต่อ test@mail.com
* วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา กรุงเทพมหานคร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • CSV
 • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลใช้ภายใน
ชั้นความลับของข้อมูลภาครัฐ เผยแพร่ภายในองค์กร
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างโดย adc-admin adc-admin
  สร้างในระบบเมื่อ 10 ธันวาคม 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 11 เมษายน 2567